Regulamin Sklepu Internetowego www.bpkkchlodnice.pl

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bpkkchlodnice.pl przez Biuro Przedstawicielskie Krzysztof Klepka z siedzibą ul. Chodakowska 53/57, 03-816 Warszawa.

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: 

 • adres poczty elektronicznej biuro@bpkk.pl
 • telefonicznie pod numerem +48 22 67 38 162,
 • fax pod numerem--------------------------------
 • formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem http://www.bpkkchlodnice.pl/kontakt

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://www.bpkkchlodnice.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Klienta Towary;
Regulamin – niniejszy dokument;
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego;
Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Sprzedawca - Krzysztof Klepka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Przedstawicielskie Krzysztof Klepka w Warszawie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem Biuro Przedstawicielskie Krzysztof Klepka, ul. Chodakowska 53/57, 03-816 Warszawa, NIP: 1130192369 , REGON: 011979283;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym
z prezentowanych produktów;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, który korzysta z Usług i funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym lub Klient korzystający z Usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub dokonujący zakupu Towarów oferowanych w Sklepie;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, 
 • w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

 • przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
 • prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym, 
 • udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
 • świadczeniu usługi Newsletter,
 • udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt ze Sprzedawcą.

Wskazane w ppkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 • Umowa:
  • o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Sklepu,
  • o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”, 
  • o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia, 
  • o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail lub numeru telefonu z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,
  • o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 • Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 • Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 
 • Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji. 
 • W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
 • Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 • Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura zawarcia Umowy

 • Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia jest Rejestracja i posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Zamówienia za pośrednictwem formularza oraz poprzez pocztę elektroniczną, mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 9 do 17.
 • Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
  • wykorzystanie danych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta),
  • złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, siedzibę lub w przypadku osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową adres zamieszkania oraz adres e-mail, nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
  • złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, siedzibę lub w przypadku osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową adres zamieszkania oraz adres e-mail, nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
 • Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta.
 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • opisu przedmiotu Zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy.
  • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdź zamówienie”. 
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 • Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:
  • podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  • wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  • podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, siedzibę lub w przypadku osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową adres zamieszkania oraz adres e-mail.
 • Po złożeniu Zamówienia w sposób opisany w ppkt. 13 lub 14, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ppkt. 12 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 • Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej obowiązani są zapoznać się z Regulaminem.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

 • Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  • za pośrednictwem Przewoźnika,
  • odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym.
 • Dostawa Towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybranym przez Sprzedającego Przewoźnikiem. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Przewoźnika po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 • Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 • Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy z zastrzeżeniem ppkt. 7 poniżej.
 • Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 • Powyższe terminy nie dotyczą realizacji Zamówień Towarów produkowanych lub sprowadzanych na specjalne zamówienie Klienta, jak również zamówień Towaru, którego Sprzedający nie ma w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stanie. O zaistnieniu takich okoliczności, Sprzedający zawiadomi Klienta. Strony uzgodnią indywidualnie termin i miejsce odbioru lub dostawy.
 • W przypadku trudności z realizacją Zamówienia złożonego przez Klienta termin dostawy może ulec wydłużeniu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 
 • Sprzedawca dostarcza Towar wraz z fakturą VAT.
 • Koszty wydania i odebrania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta ponosi Klient.
 • Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta Przewoźnikowi lub bezpośrednio Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 • Klient po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.
 • Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
 • Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Klienta jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.
 • W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienie o gotowości Towaru do odbioru w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo rozwiązać zawartą Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie.
 • Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności  art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

VII. Ceny i metody płatności

 • Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 • Klient może wybrać następujące metody płatności:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  • gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
  • gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia).
 • Klient jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od chwili zawarcia Umowy. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, Sprzedawca może rozwiązać Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. Sprzedawca za każdy dzień opóźnienia płatności za Zamówienie przez Klienta nalicza odsetki ustawowe. Sprzedawca może ustalić z Klientem inny termin płatności.
 • W przypadku przelewu bankowego za termin dokonania płatności uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • VIII. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
 • Rękojmia za wady fizyczne i prawne jest wyłączona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  Biuro Przedstawicielskie Krzysztof Klepka, ul. Chodakowska 53/57, 03-816 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: biuro@bpkk.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Gwarancje

 • Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
 • W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo na karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru.
 • Reklamacje z tytułu gwarancji należy kierować na adres Biuro Przedstawicielskie Krzysztof Klepka, ul.Codakowska 53/57, 03-816 Warszawa, biuro@bpkk.pl.
 • W przypadku stwierdzenia wady w momencie dostawy reklamowany Towar należy zwrócić Przewoźnikowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden Towar, należy zwrócić je wszystkie. 
 • W przypadku stwierdzenia wady w późniejszym momencie niż wskazany powyżej należy skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie bądź poprzez formularz kontaktowy i ustalić termin zwrotu Towaru. Transport reklamowanych Towarów odbywa się na zlecenie i koszt Sprzedającego.
 • Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien do reklamowanego Towaru dołączyć komplet otrzymanych akcesoriów do niego oraz dowód zakupu.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Ochrona danych osobowych

 • Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

XII. Postanowienia końcowe

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Sklepu.