POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.bpkkchlodnice.pl

 • W czasie korzystania ze Sklepu Internetowego www.bpkkchlodnice.pl Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego przez Administratora Danych Osobowych.
 • Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Krzysztof Klepka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Przedstawicielskie Krzysztof Klepka w Warszawie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem Biuro Przedstawicielskie Krzysztof Klepka, ul.Chodakowska 53/57, 03-816 Warszawa, NIP: 1130192369 , REGON: 011979283, zwany dalej ADO.
 • Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe zbierane w Sklepie Internetowym są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2013.1422 ze zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez ADO oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 • ADO dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Sklepowi Internetowemu, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. ADO z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
 • ADO sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu Internetowego.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez ADO w ramach Sklepu Internetowego.
 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności założenie konta w Sklepie Internetowym jak również realizację zamówienia złożonego przez Klienta. 
 • Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do ADO  z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez ADO, z zastrzeżeniem zdania następnego. ADO może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 • W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może zmienić wybrane dane. 
 • Dane osobowe lub informacje dotyczące Klientów mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • ADO może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Klientów osobom trzecim za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również przekazać uprawnionym organom w przypadku naruszenia Klienta przepisów prawa.
 • ADO wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego obciążających serwer.

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Klienta, przez Biuro Przedstawicielskie Krzysztof Klepka z siedzibą w Warszawie.

I. Definicje

1. Administrator - oznacza Krzysztofa Klepkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Przedstawicielskie Krzysztof Klepka w Warszawie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem Biuro Przedstawicielskie Krzysztof Klepka, ul. Chodakowska 53/57, 03-816 Warszawa, NIP: 1130192369 , REGON: 011979283, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Klienta.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Sklepu.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego.
5. Sklep Internetowy - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.bpkkchlodnice.pl.
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu Internetowego.
7. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Klienta. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.

3. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji Sklepu Internetowego
i) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu;
ii) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu Internetowego oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
iii)zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient;
iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w Sklepie Internetowym w celu rekomendacji treści;
v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
vi) zapamiętania danych potrzebnych do korzystania ze Sklepu Internetowego.
b. Uwierzytelniania Klienta i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym
i) utrzymania sesji Klienta Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu Internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
i) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
d. Zapamiętania lokalizacji Klienta
i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu Internetowego, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
f. Świadczenia usług reklamowych
i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz stron internetowych firm trzecich, reklam usług i produktów Sklepu Internetowego oraz firm trzecich.
g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu Internetowego.

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Sklepu,;
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy;
e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisów społecznościowych;
f. prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu Internetowego,
g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Formularze do pobrania 

Formularz reklamacji towaru

Formularz reklamacji usługi

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży produktu 

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usługi